Stručni djelatnik koji pruža predmetne socijalne usluge u domu korisnika:
• ne smije u istom tjednu obavljati poslove vezane uz korisnike smještaja, boravka ili organiziranog stanovanja,
• ako je i koliko moguće, izbjegava bliski kontakt s ostalim radnicima pružatelja socijalnih usluga (duže od 15 minuta u zatvorenom prostoru),
• mora mjeriti i bilježiti tjelesnu temperaturu pri dolasku na posao i odlasku te se osobe koje imaju povišenu temperaturu ili respiratorne simptome udaljavaju iz radnog procesa,
• mora koristiti jednokratnu zaštitnu opremu (rukavice, maske, vizir) kod svake posjete domu korisnika,
• mora dezinficirati opremu za rad i radne materijale za svaku posjetu domu korisnika,
• omogućuje se pružanje usluga u punom opsegu.
Savjetovanje i pomaganje, rana intervencija, psihosocijalna podrška i integracija kod pružatelja socijalnih usluga
Prostorije u kojima se pružaju navedene socijalne usluge imaju zaseban ulaz i omogućavaju izbjegavanje kontakta s radnicima i korisnicima drugih socijalnih usluga koje pružatelj socijalnih usluga pruža, po mogućnosti na izdvojenoj lokaciji.

Organizacija rada

Navedene socijalne usluge pružaju se samo u prostorima namijenjenima za tu svrhu.
Stručni djelatnik koji pruža socijalne usluge kod pružatelja usluga:
– ne smije u istom tjednu obavljati poslove vezane uz korisnike smještaja ili organiziranog stanovanja,
– preporučuje se izbjegavati bliski kontakt s ostalim pružateljima socijalnih ili držati fizičku distancu,
– mora mjeriti i bilježiti tjelesnu temperaturu pri dolasku na posao i odlasku te se osobe koje imaju
povišenu temperaturu ili respiratorne simptome udaljavaju iz radnog procesa,
– mora koristiti jednokratnu zaštitnu opremu (rukavice, maske, vizir, nazuvci),
– mora dezinficirati opremu za rad i radne materijale nakon svakog korisnika,
– socijalnu uslugu može pružati u punom opsegu.

Postupanje korisnika po ulasku kod pružatelja socijalnih usluga

Korisniku se pri ulasku dezinficiraju ruke i mjeri temperatura. Jaknu i druge osobe stvari (torbu i sl.) odlaže na za to predviđeno mjesto.

Trajanje usluge

Socijalnu uslugu može pružati u punom opsegu.
Za usluge grupnog savjetovanja i pomaganja i grupne psihosocijalne podrške primjenjuju se odgovarajuće upute za uslugu boravka.

Uputa od 19. 6. 2020. Sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 od strane pružatelja socijalnih usluga

Više možete pročitati na linku: https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/