Diskriminacija na radnom mjestu

Diskriminacija je nejednako postupanje, odnosno stavljanje u nepovoljniji položaj bilo koje osobe na temelju neke njezine osobine zbog koje se ne bi smjelo različito postupati prema njoj (npr. dob ili spol). Diskriminatorno postupanje kao pojava učestalo se događa već prilikom zapošljavanja te na radnom mjestu.
Zakonom o suzbijanju diskriminacije su navedene osnove na temelju kojih je zabranjeno nejednako postupati prema određenoj osobi, a to su: rasa, boja kože, spol, jezik, vjera, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinsko stanje, članstvo u sindikatu, obrazovanje, društveni položaj, bračni ili obiteljski status, dob, zdravstveno stanje, invaliditet, genetsko naslijeđe, rodni identitet, izražavanje ili spolna orijentacija. Da bi se radilo o diskriminaciji, mora postojati veza između određenog postupanja i neke karakteristike osobe na temelju koje se prema njoj nejednako postupa.
Izravna diskriminacija je stavljanje u nepovoljniji položaj na temelju neke od zabranjenih osnova u odnosu na drugu osobu u usporedivoj situaciji (npr.radnica godinama ne uspijeva dobiti ugovor na neodređeno vrijeme jer je članica određene političke stranke, za razliku od njenih kolegica koje nisu članice te stranke – diskriminacija na osnovi političkog uvjerenja, nemogućnost žene da napreduje na radnom mjestu, za razliku od njenih muških kolega – diskriminacija na temelju spola).
Neizravna diskriminacija postoji kad neka naizgled neutralna odredba, kriterij ili praksa koja stavlja ili bi mogla staviti osobe u nepovoljniji položaj po nekoj od zabranjenih osnova u odnosu na druge osobe u usporedivoj situaciji (npr. uvjet visokog stupnja obrazovanja iako on nije neophodan za oglašeno radno mjesto).
Jedan od najčešćih oblika diskriminacije je diskriminacija po spolu. Zakon o ravnopravnosti spolova štiti i promiče ravnopravnost žena i muškaraca na tržištu rada, jednake mogućnosti prilikom zapošljavanja, radnih uvjeta i napredovanja (npr. jednaka plaća žene i muškarca za isti rad ili rad iste vrijednosti, jednaka mogućnost napredovanja na radnom mjestu, pravo žene i muškarca da koriste rodiljni i roditeljski dopust, pravo žene i muškarca na rad na istim poslovima i sl.)