DANI OTVORENIH VRATA U UDRUZI MOBBING

Dana 12.06.2013. Udruga mobbing građankama i građanima predstavit će svoj rad u vremenu od 09:00 do 14:00.

  • demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja
  • zaštita i promicanje ljudskih prava
  • zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete življenja

Predstavit ćemo programe koje Udruga redovito provodi:
1. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA (POSEBNO PRAVA SVIH DIONIKA U SVIJETU RADA)
– razvoj demokracije kroz informiranje javnosti o problemima vezanim uz civilno društvo, ljudska prava, posebno za problem mobbinga (sofisticiranog psihičkog zlostavljanja na radnom mjestu) te senzibilizaciju o mobbingu te uopće o ljudskim pravima i njihovoj zaštiti.

2. PROMOCIJA VRIJEDNOSTI DRUŠTVA JEDNAKIH MOGUĆNOSTI
– osvještavanje opće i stručne javnosti o problemu mobbinga i promicanje vrijednosti društva jednakih mogućnosti za sve građane/ke a osobito promicanje zabrane zlostavljanja na radu, svih oblika diskriminacije, rodno uvjetovanog nasilja, afirmacija prava i integracija u društvo te zaposlenje osoba s invaliditetom,svih oblika socijalne isključenosti i stereotipa.

3. BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

4. PSIHO-SOCIJALNA POMOĆ

POSJETITE STRANICU DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA